ၽဵင်းၵႂၢမ်း

ၼုမ်ႇမီးတီႈလႂ်

တႅမ်ႈ / ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
     
V1: ၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉလႆႈယၢပ်ႇၸႂ်  ယႃႇပေႁၵ်ႉၼႆၵေႃႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ
        ၵႆႉၵႆႉမႃးလႅမ်းသွၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၺႃး  ဢီႈသင်မႃးႁႄႉဝူင်ႈၵၢင်သွင်ႁႃး

V2: လိူၼ်မူၼ်းပူၼ်ႉၼၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃယဝ်ႈ   ၶိင်ႇလိူၼ်လပ်းၼႆႉၵေႃႈတူၺ်းဢမ်ႇမီး
       တီႈပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းၵေႃႈသွၵ်ႈဢမ်ႇႁၼ်   ပၼ်ၸႂ်မဝ်းၸွမ်းဢမ်ႇႁၼ်သူလႆႈ

Cho: [ၼုမ်ႇဢိူၺ်း …မီးလႂ်…ၼုမ်ႇဢိူၺ်းတဵတ်ႇၸွမ်းဢူၵ်းၽႂ်
         ႁူဝ်ၸႂ်ၸွမ်းမွင်းႁႃသူၼႆႉ  မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈပႂ်ႉဢမ်ႇပႆႇထူပ်း
         ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉမီးဝႆႉၶႂ်ႈမွၵ်ႇၼႄမူတ်းဢိူဝ်ႈ]2
Solo:
V1: ၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉလႆႈယၢပ်ႇၸႂ်  ယႃႇပေႁၵ်ႉၼႆၵေႃႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ
        ၵႆႉၵႆႉမႃးလႅမ်းသွၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၺႃး  ဢီႈသင်မႃးႁႄႉဝူင်ႈၵၢင်သွင်ႁႃး

V2: လိူၼ်မူၼ်းပူၼ်ႉၼၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃယဝ်ႈ   ၶိင်ႇလိူၼ်လပ်းၼႆႉၵေႃႈတူၺ်းဢမ်ႇမီး
       တီႈပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းၵေႃႈသွၵ်ႈဢမ်ႇႁၼ်   ပၼ်ၸႂ်မဝ်းၸွမ်းဢမ်ႇႁၼ်သူလႆႈ

Cho: [ၼုမ်ႇဢိူၺ်း …မီးလႂ်…ၼုမ်ႇဢိူၺ်းတဵတ်ႇၸွမ်းဢူၵ်းၽႂ်
         ႁူဝ်ၸႂ်ၸွမ်းမွင်းႁႃသူၼႆႉ  မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈပႂ်ႉဢမ်ႇပႆႇထူပ်း
         ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉမီးဝႆႉၶႂ်ႈမွၵ်ႇၼႄမူတ်းဢိူဝ်ႈ]2

         [ႁူဝ်ၸႂ်ၸွမ်းမွင်းႁႃသူၼႆႉ  မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈပႂ်ႉဢမ်ႇပႆႇထူပ်း
         ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉမီးဝႆႉၶႂ်ႈမွၵ်ႇၼႄမူတ်းဢိူဝ်ႈ]2