ၽဵင်းၵႂၢမ်း

ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆ့

တႅမ်ႈ၊ ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃ့

ၽွင်းယၢမ်းလႆႈႁၼ်  သူၼွင်ႉသိူဝ်းၸႂ်  ပီႈၵေႃႈသိူဝ်းၸႂ်
ပေႃးၼွင်ႉမႆႈၶီ  ပီႈၵေႃႈမႆႈၶီၸွမ်း  ၸႂ်ႁွမ်းၸွမ်းၵူႊၶၢဝ်းယၢမ်း
လႆႈဢၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ  လွမ်ဢၢႆတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းဢိူဝ်ႈ

Cho:    ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းတၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႂ်းၵေႃႈ  မိူၼ်ႁၢင်ႊၶႂ်ႈမွင်းယူႇ
ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆႈၼွင်ႉၼၢင်းဢိူၺ်း
ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းၵေႃႈ  ၼႂ်းၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းယူႇ 
ၵဝ်ပဵၼ်သင်ဝႆ့  ၵူႊၶၢဝ်းၶႂ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ
Music
ပေႃးၶိုၼ်းတဵၵ်းၸႂ် ယႃႇယၵ်ႉတူၺ်းၼႆ  ယိုင်ႈၶႂ်ႈတူၺ်းဢိူဝ်ႈ

ပေႃးၶိုၼ်းတတ်းၸႂ် ယႃႇပေႁၵ်ႉၼႆၵေႃႈ  ၶူၼ်ႉၶိူဝ်းမႂ်းၵူႊၶၢဝ်းယၢမ်း
ၶႂ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းယူႇ ဢမ်ႇယိူၼ်ႉဢမ်ႇသီးလႆႈ  

Cho:    ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းတၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႂ်းၵေႃႈ  မိူၼ်ႁၢင်ႊၶႂ်ႈမွင်းယူႇ
ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆႈၼွင်ႉၼၢင်းဢိူၺ်း
ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းၵေႃႈ  ၼႂ်းၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းယူႇ 
ၵဝ်ပဵၼ်သင်ဝႆ့  ၵူႊၶၢဝ်းၶႂ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ

Cho:    ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းတၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႂ်းၵေႃႈ  မိူၼ်ႁၢင်ႊၶႂ်ႈမွင်းယူႇ
ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆႈၼွင်ႉၼၢင်းဢိူၺ်း
ဢမ်ႇၵိုင်ႇမုင်ႈမွင်းၵေႃႈ  ၼႂ်းၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းယူႇ 
ၵဝ်ပဵၼ်သင်ဝႆ့  ၵူႊၶၢဝ်းၶႂ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ

(ၵဝ်ပဵၼ်သင်ဝႆ့  ၵူႊၶၢဝ်းၶႂ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ)2