ၽဵင်းၵႂၢမ်း

တၢင်းႁၵ်ႉၾၢႆလဵဝ်

တႅမ်ႈ - ၸၢႆးလၢဝ်ၶွၼ်း
ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

V1: မွင်းၸူမ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်ႇၵေႃႉဢမ်ႇတွၼ်ႈဢမ်ႇယိုၼ်ႈၶိုၼ်းမႃးသေပွၵ်ႈ
ပေႃးၸူးတၢင်းဝူၼ်ႉသွၼ်ႇငၢႆႈ  တေဝႃႈၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းတိုဝ်ႁၵ်ႉယဝ်ႈ
မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ယွၼ်းသေ  တၢင်းႁၵ်ႉၵိူတ်ႇမႃးပၼ်
ႁိုဝ်ၸၢင်သိမ်းသိူင်ႇ ႁိုဝ်ၸၢင်ႁၢမ်ႈသီးလႆႈ

V2: ပေႃးၼွင်ႉမီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ  ၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃၶႂ်ႈမီးႁိမ်းၸမ်ၼွင်ႉ
ၶႂ်ႈႁေႉၶႂ်ႈၵင်ႈပၼ်ၸွမ်း  လႅတ်ႇမႆႈႁႅင်းပၼ်မႆႈပၼ်ႁိူဝ်ႉၼၼ်ႉ
ႁိူဝ်ႇယွႆႉတူၵ်းၸူးတီႈ  ၵႅမ်ႈလွၵ်းၶွင်ႇယၢမ်းလႂ်
ၶႂ်ႈထႅမ်ၸဵတ်ႉပၼ် ၶႂ်ႈယိုၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်းယဵၼ်

Cho:  တႃႇၸၢႆးတေႉ တၢင်းဢၼ်ၶႂ်ႈပဵၼ်  ၵူၺ်းလႆႈဝူၼ်ႉၸူးထူပ်းၼႂ်းၾၼ်
ၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၸမ်ၼွင်ႉၵေႃႈ  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၾၢႆႇလဵဝ်
သူင်ႇတၢင်းႁၵ်ႉၸူးထိုင်ၼွင်ႉယူႇ  တၢင်းႁၵ်ႉပုၼ်ႈၸၢႆးၼႆ့ၵႆၼႃႇ
ဢမ်ႇတွပ်ႇဢမ်ႇတွၼ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ  တီႈသုတ်းၼႆႉလႆႈၶီၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉပဵၼ်ၾၢႆႇလဵဝ်
Music:
V2:
[Cho:]2        ၼႃ…ၼႃ…ၼႃ….ၼႃ…