တိူင်းမၼ်းလႃႈ

တိူင်းမၼ်းလႃႈ

တႅမ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

မွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမွၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႈၵေႃႉဢိူၺ်း
မၢၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမၢၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းတင်းမူတ်းယဝ်ႈၵေႃႉဢိူၺ်း

ပေႃးယၢမ်ႈႁၵ်ႉႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်းပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႈ
တိူင်းမၼ်းလႃႈပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ်
ၵမ်းမႂ်းမႃးႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်းပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႈ
တိူင်းမၼ်းလႃႈပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ်

ယႃႇဢဝ်ၾၢႆတတ်းၼမ်ႉလၢႆႇလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း မၼ်းႁူႉၶႂ်ႈလႆဢိူဝ်ႈ
ယႃႇဢဝ်ၶွၵ်ႈၺွပ်းၼူၵ်ႉဢွၼ်ၶင်လႄႈ ၼႃႈၾႃႉမၼ်း မၼ်းႁူႉၶႂ်ႈမိၼ်ဢိူဝ်ႈ

ပေႃးယၢမ်ႈႁၵ်ႉႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်းပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႈ
တိူင်းမၼ်းလႃႈပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ်
ၵမ်းမႂ်းမႃးႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်းပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႈ
တိူင်းမၼ်းလႃႈပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ် ...ႁိုမ်း ...
Music
ပေႃးယၢမ်ႈႁၵ်ႉႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်းပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႈ
တိူင်းမၼ်းလႃႈပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ်
ၵမ်းမႂ်းမႃးႁူႉတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇသၢင်းလၢင်းပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ယဝ်ႈ
တိူင်းမၼ်းလႃႈပေႃးမႂ်းဢမ်ႇႁၼ်

မွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမွၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႈၵေႃႉဢိူၺ်း
မၢၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေမၢၵ်ႇဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်းတင်းမူတ်းယဝ်ႈ …ၵေႃႉ …ဢိူၺ်း